تماس

موضوعات پیشنهادی برای محتوا | تماس و گفتگو در مورد موضوعات مرتبط با وبسایت و زمینه های کاری آن | یا هر چیز دیگری

شماره موبایل:

۰۹۲۲۶۰۷۲۸۵۰

ای میل:

ydalijeh@gmail.com

پیام رسان سروش:

@y.dalijeh